ROCHI

服务和解决方案


创新药物CRDMO服务

润栖医药可以提供从药物苗头化合物发现,处方前研究, 药物分析,稳定性研究,制剂开发等一站式的CMC服务
润栖医药的创新药CRDMO服务内容包括:
(1)从靶点到临床前候选化合物         
(2)全面的候选药物的成药性评价
(3)创新药原料药和制剂综合服务       
(4)创新药临床试验研究 
(5)临床前药理、药代、毒理综合评价  
(6)创新药IND注册申报研究综合服务

关键技术:
(1)Biacore测试平台技术              
(2)蛋白质降解技术(PROTAC药物发现技术)
(3)DNA编码化合物库技术            
(4)生物电子等排体技术
(5)绿色化学技术                    
(6)AI药物设计技术
(7)ADC抗体药物偶联技术